Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło decyzję Prezydenta Miasta Kielce!

Udostępnij:
Uchylona w całości decyzja Prezydenta Miasta Kielce dotyczyła odmowy udzielenia nam części informacji publicznych ujętych w Planie Zarządzania Kryzysowego dla Miasta Kielce.

Sprawa ma swój początek 28 marca 2023 r., kiedy do dwudziestu starostów i prezydentów miast na prawach powiatu oraz do dwóch wojewodów wystąpiliśmy o udzielenie informacji publicznej poprzez udostępnienie planów zarządzania kryzysowego opracowywanych przez te organy na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

Jak to było od początku?

W odpowiedzi na nasze wnioski wszystkie organy, z wyjątkiem Prezydenta Miasta Kielce, w pełni zrealizowały nasz wniosek i udostępniły informację publiczną (niektóre potrzebowały na to tylko kilka godzin). W tym jednym negatywnym przypadku kolejność zdarzeń przebiegała w sposób następujący:

 • 28 marca 2023 r. – wysłaliśmy wniosek do Prezydenta Miasta Kielce o udostępnienie informacji publicznej, jaką jest plan zarządzania kryzysowego;
 • 12 kwietnia 2023 r. – Prezydent Miasta Kielce zwykłym pismem przesyła tylko część Planu Zarządzania Kryzysowego dla Miasta Kielce, usuwając jego znaczące fragmenty lub nawet całe elementy planu;
 • 12 kwietnia 2023 r. – wysyłamy odpowiedź, w której informujemy Prezydenta Miasta Kielce, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa plany zarządzania kryzysowego i instruujemy w jaki sposób nasza sprawa powinna być załatwiona; jednocześnie poinformowaliśmy organ, że stoimy na stanowisku, że nasz wniosek nie został przez niego zrealizowany;
 • 26 kwietnia 2023 r. – Prezydenta Miasta Kielce przesłał nam pismo, w którym poinformował, że odpowiedzi udzieli do 9 czerwca;
 • 7 czerwca 2023 r. – Prezydent Miasta Kielce przesyła Plan Zarządzania Kryzysowego dla Miasta Kielce ponownie z usuniętymi znaczącymi fragmentami lub nawet całymi elementami planu oraz decyzję administracyjną odmawiającą udzielenia pozostałych informacji usuniętych z planu;
 • 16 czerwca 2023 r. – złożyliśmy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego przedstawiając stanowisko i argumenty za tym, by decyzja Prezydenta Miasta Kielce została uchylona w całości;
 • 10 lipca 2023 r. – Samorządowe Kolegium Odwoławcze uznaje nasze odwołanie i uchyla w całości zaskarżoną decyzję i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia;
 • 24 lipca 2023 r. – Prezydent Miasta Kielce przesyła do nas pismo, w którym informuje, że odpowiedzi na wniosek udzieli najpóźniej… 11 września 2023 r. (sic!);
 • … (cdn).

Od naszego wniosku mija blisko pół roku, a Prezydent Miasta Kielce do tej pory nie udostępnił informacji publicznej, podczas gdy jego odpowiednikom z innych powiatów wystarczyło na realizację naszego wniosku kilka godzin lub kilka dni. Warto także dodać, że jeżeli chcielibyście Państwo zapoznać się z Krajowym Planem Zarządzania Kryzysowego lub z Planem Zarządzania Kryzysowego Województwa Świętokrzyskiego. to możecie je pobrać odpowiednio na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Czego Prezydent nie chce udostępnić?

Czego Prezydent Miasta Kielce nie chce nam udostępnić, zasłaniając się różnymi kategoriami tajemnicy, o których jednak w tych przypadkach nie może być mowy? Przykładowo nie chce nam udostępnić:

 • informacji o lokalizacji szpitalnych oddziałów ratunkowych znajdujących się na terenie miasta Kielce, pomimo że każdy mieszkaniec powinien o tym wiedzieć i taka wiedza jest powszechnie dostępna;
 • informacji o lokalizacji zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, pomimo że przepisy prawa nakładają obowiązek informowania o nich mieszkańców;
 • wykazu rozgłośni radiowych współpracujących z centrum zarządzania kryzysowego Prezydenta Miasta Kielce w zakresie ostrzegania ludności o wystąpieniu zagrożeń, pomimo że mieszkańcy powinni wiedzieć, jakiej stacji nasłuchiwać w razie wystąpienia jakiegoś zagrożenia;
 • wykazu sił i środków Straży Miejskiej w Kielcach, pomimo że takie informacje znajdują się w dokumentach zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej;
 • informacji o budynkach wysokich na terenie miasta, pomimo że widać je gołym okiem i można też to sprawdzić w Geoportalu Miasta Kielce https://gis.kielce.eu/.

Jeżeli wyżej wymienione informacje są publiczne dostępne, a część z nich dostępna w serwisach Urzędu Miasta Kielce, jest zatem zupełnie niezrozumiałym, dlaczego Prezydent Miasta Kielce podejmuje tak wiele starań, by nie udostępnić całości planu zarządzania kryzysowego i daje to podstawy do podejrzeń co do prawdziwych intencji organu.

Dlaczego zawiadomiliśmy Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego?

Jednocześnie chcemy poinformować, iż w dniu 21 lipca 2023 r. zawiadomiliśmy Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego o prawdopodobieństwie wystąpienia nieprawidłowości podczas przetwarzania informacji niejawnych przez Prezydenta Miasta Kielce. Jeżeli bowiem prawdą okazałoby się, jak w wydanej decyzji administracyjnej twierdzi Prezydent Miasta Kielce, że cyt. „Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Kielce w swojej strukturze zawiera informacje chronione ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 756)”, to wydaje się bardzo prawdopodobnym, że Prezydent Miasta Kielce nie zapewnia właściwej ochrony informacjom niejawnym zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych w następującym zakresie:

 • prawdopodobieństwo nieprzestrzegania przepisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności;
 • prawdopodobieństwo nieprzestrzegania przepisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne;
 • prawdopodobieństwo nieprzestrzegania przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych;
 • prawdopodobieństwo nieprzestrzegania przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w zakresie, w jakim wymagają przetwarzania informacji niejawnych wyłącznie w systemach teleinformatycznych z udzieloną akredytacją bezpieczeństwa teleinformatycznego;
 • prawdopodobieństwo nieprzestrzegania przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w zakresie spełnienia określonych w niej wymagań bezpieczeństwa osobowego.

Zawiadomienia do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dokonaliśmy w dobrej wierze jako instytucji odpowiedzialnej za nadzór nad systemem ochrony informacji niejawnych w Polsce.

Czy udostępnimy dokumenty?

Jeżeli chcecie Państwo zapoznać się z dokumentami dotyczącymi tej sprawy (decyzją Prezydenta, naszym odwołaniem, decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego), prosimy o kontakt na adres naszej poczty elektronicznej.

Najnowsze newsy

10 lipca, 2024
Od 27 do 29 września w Przasnyszu odbędzie się projekt naukowo-badawczy Droniada OBlot. W charakterze mentora weźmie w nim udział ekspert Obserwatorium Bezpieczeństwa Sergiusz Parszowski.
8 lipca, 2024
 „Nowoczesne technologie w ochronie ludności – przegląd rozwiązań”  to temat wystąpienia naszego eksperta Sergiusza Parszowskiego na Ogólnokrajowej Konferencji Naukowej.
Ekspert Obserwatorium Bezpieczeństwa Sergiusz Parszowski po raz kolejny był gościem TVP3 Kielce. Tym razem rozmowa dotyczyła bezpieczeństwa podróży zagranicznych.