O nas

Obserwatorium Bezpieczeństwa to pierwsza w Polsce organizacja pozarządowa typu think tank zajmująca się sprawami bezpieczeństwa miast, samorządu terytorialnego oraz instytucji publicznych. Jako organizacja ekspercka skoncentrowana jest na profesjonalnej działalności badawczej, doradczej i edukacyjnej.

Think tank zajmuje się sprawami bezpieczeństwa i porządku publicznego, prewencji terrorystycznej, bezpieczeństwa ruchu drogowego, ruchów migracyjnych, problemów społecznych, ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa, bezpieczeństwa imprez masowych, zgromadzeń, spraw obronnych, obrony cywilnej, ochrony ludności, zarządzania kryzysowego, ochrony osób i mienia, infrastruktury krytycznej, ciągłości działania, bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych. Zajmujemy się sprawami bezpieczeństwa miast w sposób kompleksowy i zintegrowany.

Naszą misją jest dostarczanie sprawdzonej i użytecznej wiedzy, która przyczyni się do podejmowania lepszych decyzji i efektywniejszego zarządzania usługami publicznymi w różnych obszarach bezpieczeństwa, jak również poprawa jakości stanowionych regulacji.

Działalność think tanku polega na sporządzaniu / wykonywaniu / organizowaniu / przeprowadzaniu / wydawaniu:

Wymienione działania realizowane są jako działalność nieodpłatna lub odpłatna pożytku publicznego, a także jako działalność gospodarcza, z której to dochód przeznaczany jest na realizację statutowych celów.