Książki

Polecamy publikacje książkowe będące autorstwem naszych ekspertów.

imprezy masowe sergiusz parszowski, andrzej kruczynski

Imprezy masowe – organizacja, bezpieczeństwo, dobre praktyki

Celem publikacji jest zaprezentowanie dobrych praktyk w zakresie organizacji i zarządzania bezpieczeństwem imprez masowych oraz innych wydarzeń z udziałem dużej liczby uczestników. W formie poradnika krok po kroku przedstawia proces planowania, przygotowania, prowadzenia oraz podsumowania imprezy. Autorzy, w oparciu o swoje doświadczenia, przedstawiają najlepsze praktyki dotyczące imprez sportowych, w tym: meczów piłkarskich, imprez motorowych, biegowych i pikników rodzinnych, koncertów, festiwali, targów, konferencji i kongresów, a także imprez religijnych oraz wydarzeń artystycznych.

„Zabezpieczenia techniczno-ochronne zakładów karnych i aresztów śledczych”, C. Mecwaldowski, Euromedia Sp. z o.o., Warszawa 2014

Zabezpieczenia techniczno-ochronne zakładów karnych i aresztów śledczych

Opracowanie zawiera przegląd istniejących rozwiązań w zakresie zabezpieczeń techniczno-ochronnych, środków alarmowania i łączności oraz najnowsze trendy i koncepcje w ochronie zakładów karnych oraz aresztów śledczych. Ze względu na charakter i realizowane funkcje zabezpieczenie jednostek penitencjarnych różni się od ochrony innych obiektów i pomieszczeń. Nieznajomość tych różnic prowadzi w konsekwencji do problemów na linii projektant – inwestor – wykonawca – inwestor. Poradnik ma na celu przybliżyć czytelnikowi wymagania funkcjonalne stawiane przed zabezpieczeniami, co w założeniu autora ma zminimalizować błędy koncepcyjne i instalatorskie w inwestycjach realizowanych przez Służbę Więzienną. 

„Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Programy prewencyjne w systemie bezpieczeństwa”, T. Serafin, S. Parszowski, Warszawa 2011

Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Programy prewencyjne w systemie bezpieczeństwa

Książka ma na celu ukazanie złożoności oraz interdyscyplinarności procesu zarządzania bezpieczeństwem na poziomie samorządu lokalnego.

Autorzy porządkują oraz charakteryzują zagadnienia dotyczące podstaw prawnych funkcjonowania organów samorządu lokalnego w zakresie bezpieczeństwa i profilaktyki, uzupełniając zebraną wiedzę o treści dotyczące realizacji ustawowo nałożonych zadań, tych stałych, jak również doraźnych wynikających z lokalnej specyfiki i zagrożeń. Zawarte w niej treści wskazują kierunki postępowania w trakcie procesu budowy projektowych rozwiązań pozwalających na ograniczenie przestępczości, integrację sił i środków obecnych na terenie działania jednostki samorządu terytorialnego, ale również na opracowanie dostosowanych do potrzeb konkretnych rozwiązań.

Okładka publikacji „Kryminologia”

Kryminologia

Publikacja uwzględnia zakres wiedzy w ramach programów dydaktycznych wydziałów prawa, administracji i nauk o bezpieczeństwie. Autorami poszczególnych tekstów są doświadczeni praktycy i naukowcy z danej dziedziny naukowej. Struktura książki różni się nieco od powszechnie przyjętych układów w innych publikacjach. Obszernie bowiem uwzględniono statystykę kryminalną w Polsce, przestępstwa z nienawiści, podkultury przestępcze, profil sprawców i ofiar przestępstw rozbójniczych, przestępczość nieletnich, zabójstwa w afekcie, handel ludźmi, formy zachowań, przestępstwa godzące w interesy ekonomiczne spółek Skarbu Państwa oraz przeciwdziałanie im i ich zwalczanie, terroryzm, cyberprzestępczość, przestępstwa cudzoziemców, a także zagadnienia związane z ochroną osób i mienia, prewencję kryminalną czy też czynności operacyjno-rozpoznawcze w nauce kryminologii i feminizację przestępczości.