Polityka prywatności

Administrator danych osobowych

Obserwatorium Bezpieczeństwa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością non profit

KRS: 0000969685
REGON: 521895597
NIP: 9592051756

ul. 1 Maja nr 191
25-646 Kielce

telefon: +48 789 565 004
e-mail: kontakt [małpa] obserwatoriumbezpieczenstwa.pl
ePUAP: /ObserwatorBezpiecze/kontakt

Cel przetwarzania: udzielenie odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza lub bezpośrednio na skrzynkę poczty elektronicznej

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO1
(prawnie uzasadniony interes – udzielenie odpowiedzi na wiadomość)

Okres przechowywania: przez okres niezbędny do załatwienia sprawy będącej przedmiotem wiadomości oraz dodatkowo przez maksymalnie 12 miesięcy od momentu załatwienia sprawy

Odbiorcy danych: dostawcy systemów informatycznych (m.in. poczty elektronicznej, serwerów) minister właściwy ds. cyfryzacji (w przypadku komunikacji za pośrednictwem platformy ePUAP)

Przysługujące prawa: dostępu do treści danych, otrzymania kopii danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu

Cel przetwarzania: zawarcie lub wykonanie umowy, wypełnienia obowiązków prawnych, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami


Podstawa prawna:
– art. 6 ust. 1 lit. b) RODO1
(niezbędność do zawarcia lub wykonania umowy)
– art. 6 ust. 1 lit. c) RODO1
(niezbędność do wykonania obowiązku prawnego)
– art. 6 ust. 1 lit. f) RODO1
(prawnie uzasadniony interes – dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami)

Okres przechowywania:
Na potrzeby wypełnienia obowiązku prawnego:
5 lat od końca roku podatkowego, w którym pojawiła się konieczność zapłaty podatku z tytułu świadczonych na rzecz Państwa usług

Na potrzeby dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami:
3 lata od rozwiązania umowy w przypadku roszczeń o świadczenia okresowe lub z działalności gospodarczej lub 6 lat od rozwiązania umowy w przypadku pozostałych roszczeń

Odbiorcy danych:
– dostawcy systemów informatycznych (m.in. poczty elektronicznej, serwerów, wirtualnych galerii)
– podmioty obsługujące administratora (m.in. biuro księgowe, kancelaria prawna)
– banki i inne instytucje finansowe, za pośrednictwem których będą dokonywane rozliczenia
– podwykonawcy, którzy będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu umowy

Przysługujące prawa: dostępu do treści danych, otrzymania kopii danych, sprostowania danych, przeniesienia danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu

Cel przetwarzania: wysyłanie biuletynu informacyjnego

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO1 (zgoda osoby)

Okres przechowywania: przez okres prowadzenia biuletynu informacyjnego lub do czasu rezygnacji z jego otrzymywania

Odbiorcy danych: dostawcy systemów informatycznych (m.in. poczty elektronicznej, serwerów, narzędzia dystrybucji)

Przysługujące prawa: wycofania zgody, dostępu do treści danych, otrzymania kopii danych, sprostowania danych, przeniesienia danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu

Cel przetwarzania: rekrutacja na wolontariat

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO1 (zgoda osoby)

Okres przechowywania:

  • Dane osób przyjętych na wolontariat – przez okres odbywania wolontariatu oraz dodatkowo przez maksymalnie 12 miesięcy od momentu zakończenia wolontariatu.
  • Dane osób nieprzyjętych na wolontariat – przez maksymalnie 3 miesiące od zakończenia rekrutacji, chyba, że osoba wyraziła zgodę na przechowywanie danych osobowych w bazie danych think tanku

Odbiorcy danych: dostawcy systemów informatycznych (m.in. poczty elektronicznej, serwerów), podmioty współpracujące z nami w zakresie wolontariatu (m.in. partnerzy think tanku), zakłady ubezpieczeń

Przysługujące prawa: wycofania zgody, dostępu do treści danych, otrzymania kopii danych, sprostowania danych, przeniesienia danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu

Cel przetwarzania: rekrutacja na praktykę studencką

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO1 (zgoda osoby)

Okres przechowywania:

  • Danych osób przyjętych na praktyki – przez okres odbywania praktyk oraz dodatkowo przez maksymalnie 12 miesięcy od momentu zakończenia praktyk.
  • Danych osób nieprzyjętych na praktyki – przez maksymalnie 3 miesiące od zakończenia rekrutacji.

Odbiorcy danych: dostawcy systemów informatycznych (m.in. poczty elektronicznej, serwerów) podmioty współpracujące z nami w zakresie realizacji (m.in. uczelnie wyższe), zakłady ubezpieczeń

Przysługujące prawa: wycofania zgody, dostępu do treści danych, otrzymania kopii danych, sprostowania danych, przeniesienia danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu

Cel przetwarzania: informowanie o działalności think tanku oraz działalności innych podmiotów, upowszechnianie wiedzy dotyczącej tematyki pokrewnej do przedmiotu działalności think tanku, komunikowanie się przy wyorzystaniu funkcjonalności serwisu społecznościowego

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO1 (prawnie uzasadniony interes – udzielenie odpowiedzi na wiadomość)

Okres przechowywania: przez okres przez jaki będą one dostępne w poszczególnych serwisach społecznościowych

Odbiorcy danych: dostawcy systemów informatycznych (m.in. serwerów, narzędzia dystrybucji), dostawcy serwisów społecznościowych (m.in. Facebook, Google, Twitter, LinkedIn)

Informujemy, że wymienieni dostawcy serwisów społecznościowych są odrębnymi administratorami danych osobowych i przetwarzają Państwa dane osobowe na zasadach opisanych w poszczególnych politykach prywatności:

  • Twitter: https://twitter.com/en/privacy
  • LinkedIn: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy
  • Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
  • Youtube: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Przysługujące prawa: dostępu do treści danych, otrzymania kopii danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu

Konieczność podania danych

We wszystkich z przypadków podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości: skontaktowania się z nami, otrzymywania biuletynu, udziału w rekrutacji, korzystania z funkcjonalności serwisów społecznościowych.

Przekazywanie danych

W żadnym z przypadków dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych.

Wyjątek może dotyczyć jedynie danych osobowych przetwarzanych w ramach serwisów społecznościowych, co regulują polityki prywatności tych serwisów.

Automatyczne podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

W żadnym z przypadków dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Prawo wniesienia skargi

We wszystkich z przypadków przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://uodo.gov.pl/